.: عــــمــــــــران ســـــہ :.

:: :: پروژه :: مقاله :: پایان نامه :: جزوه :: ڪتاب :: نرم افزار :: پاورپوینت :: آزمون :: آیین نامه :: ::

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ .: عــــمــــــــران ســـــہ :. خوش آمد میگویم ... ارائه دهنده مطالب رایگان در زمینه مهندسی عمران ... جهت استفاده راحت تر و سریع از مطالب، از موتور جستجوی این وبلاگ استفاده کنید.

منبع

دانلود رایگان نشریه پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان(نشریه 173)

Cement-Mortar Coating for Steel Pipe

تاریخ اجرا    1377/07/01

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://bpms.mporg.ir/tecfiles/CODE173.pdf

طبقه بندی: نشریات مدیریت و برنامه ریزی، فولاد، ملات، ماسه، سیمان،
برچسب ها:دانلود رایگان نشریه پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان(نشریه 173)، مهندسی عمران، عمران سه،

[ 1397/05/18 ] [ 20:25 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی اثر دانه بندی بر روی تراوائی مخلوط های ماسه و رس

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی ضریب نفوذپذیری خاکهایی با دانه بندی متفاوت و ارزیابی اثر اندازۀ ذرات بر روی میزان نفوذپذیری خاک میباشد. در این راستا، تعدادی آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه گیلان توسط دستگاهی كه بدین منظور ساخته شده، صورت گرفته است. به منظور بررسی اثر دانه بندی بر روی میزان نفوذپذیری خاک، آزمایش ها بر روی 5 نوع خاک تهیه شده به روش مصنوعی با درصد ریزدانۀ 75 % و % 60 ، 45% 30% و 15% انجام شده است. در تحقیق حاضر، نمونه ها به دو روش پروكتور استاندارد و پروكتور اصلاح شده متراكم شده اند و سپس آزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه ها انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمایشات صورت گرفته بیانگر این است كه با افزایش درصد ریزدانه و همچنین افزایش حد روانی و حد خمیری خاک، ضریب نفوذپذیری كاهش می یابد. از سوی دیگر مشاهده میشود كه با افزایش حداكثر وزن مخصوص خشک، میزان تراوایی افزایش مییابد.


برای دانلود اینجا کلیک کنید


طبقه بندی: مصالح شناسی، ژئــــوتــکنیــک، مقالات مرجع مهندسی عمران، ماسه، رس،
برچسب ها:بررسی اثر دانه بندی بر روی تراوائی مخلوط های ماسه و رس، مهندسی عمران، عمران، عمران سه، مقاله، مقاله خاک و پی،

[ 1395/08/19 ] [ 09:08 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


تاثیر افزودن خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی ماسه های کربناته

چکیده:
ماسه های كربناته به ماسه هایی گفته میشود كه تركیبات Caco3 و خرده صدف آنها بسیار بالا می باشد. این نوع ماسه ها عموما در سواحل و سطح بستر دریا در مناطق كم عمق و همچنین جزایر مربوط به آنها بسیار یافت میشود. در ایران لایه های ضخیمی از این ماسه در سواحل خلیج فارس و جزایر قشم و هرمز وجود دارد. اهمیت مهندسی این نوع ماسه ها اولین بار در ایران در جزیره لاوان در اثر فرو رفتن ناگهانی و دفن شدن شمع در هنگام شمع كوبی در این نوع ماسه آشکار شد. این ماسه ها به دلیل ساختار نرم و شکننده خود در حین برش، شکسته شده و كاهش حجم می دهند، مشکل بارز این ماسه ها همین موضوع می باشد. از سوی دیگر در سالیان اخیر استفاده از خرده لاستیک و پودرلاستیک تهیه شده از لاستیکهای فرسوده به منظور بهبود خواص ژئوتکنیکی ماسه های سیلیکاته و خاکهای چسبنده توسط محققیق زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از آزمایشهای برش مستقیم و همچنین سه محوری رفتار ماسه های كربناته مخلوط با خرده لاستیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از خرده لاستیک استفاده شده و تاثیر افزودن 1 لاستیک به نسبت حجمی با ماسه های كربناته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد با افزودن بیشتر خرده لاستیک رفتار نمونه ها و ایجاد پدیده خردشدگی دانه ها بهبود یافته و همچنین نمونه ها خاصیت شکل پذیری بیشتری پیدا می كنند. افزایش مقاومت به مقدار جزیی هم در خرده لاستیک در سربارهای مختلف مشاهده می شود، مقاومت پیک نمونه ها همواره با افزایش درصد لاستیک در كرنشهای بالاتری اتفاق میافتد. نتایج كلی بهبود خواص مکانیکی این نوع ماسه با افزودن درصد خرده لاستیک تا درصد بهینه را نشان داد.

 


طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، ماسه، مصالح شناسی،
برچسب ها:تاثیر افزودن خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی ماسه های کربناته، مهندسی عمران، عمران سه، مقاله، مقاله خاک و پی، عمران،

[ 1395/08/18 ] [ 09:04 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ، ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ﺳﺨﺘﻲ و دوام ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ‬ اﺳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻳﺎ رس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻚ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر و ﻣﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ‬ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ‬ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ، ﺣﻨﺎﻳﻲ، ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺴﻲ و ارﻏﻮاﻧﻲ‬ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺟﺬب آب آنﻫﺎ 6 -  5/1% وزن آنﻫﺎﺳﺖ.‬ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ، از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ،‬ ﺑﺎدﺑﺮ و... ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮار ﺳﺎزی، ﺟﺪول ﺳﺎزی و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
طبقه بندی: ماسه، مصالح شناسی،
برچسب ها:ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ،

[ 1394/01/29 ] [ 18:32 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


وجود رطوبت در سنگدانه ها تصحیح نسبتهای واقعی مخلوط را ایجاب می نماید.باید از وزن آب مخلوط با اندازه وزن آب آزادی که همراه سنگدانه ها میباشد کاست و وزن سنگدانه ها را به مقدار مشابه ای افزایش داد. در مورد ماسه وجود رطوبت یک اثر ثانوی نیز به وجود میآورد و آن تورم ماسه است.

تورم عبارت است از :
افزایش در حجم معینی از ماسه در اثر قشر های نازکی از آب که ذرات را دور از یکدیگر نگه می دارد . هر چند تورم به خودی خو بر نسبت های وزنی مواد اثر نخواهد داشت ولی در حالت اندازه گیری مواد به روش حجمی تورم ماسه سبب می گردد وزن کمتری از ماسه حجم ثابت قوطی اندازه گیری را اشغال نماید.

ادامه مطلبطبقه بندی: ماسه، مصالح شناسی،
برچسب ها:تورم ماسه،

[ 1394/01/24 ] [ 18:15 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ، ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ﺳﺨﺘﻲ و دوام ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ‬ اﺳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻳﺎ رس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻚ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر و ﻣﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ‬ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ‬ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ، ﺣﻨﺎﻳﻲ، ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺴﻲ و ارﻏﻮاﻧﻲ‬ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺟﺬب آب آنﻫﺎ 6 -  5/1% وزن آنﻫﺎﺳﺖ.‬ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ، از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ،‬ ﺑﺎدﺑﺮ و... ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮار ﺳﺎزی، ﺟﺪول ﺳﺎزی و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
طبقه بندی: ماسه، مصالح شناسی،
برچسب ها:ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ،

[ 1393/12/28 ] [ 15:28 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic